top of page

משבר וצמיחה | חנוך ירושלמי

הפתרון של הפרדוקס הוא עצם ההכרה בו 

 

"ספרו של פרופ' חנוך ירושלמי משבר וצמיחה, מתאר באמצעות סיפורי טיפול פסיכולוגי את חוויותיהם של אנשים שפנו לטיפול בשל היקלעות למצב משברי, את נסיונות ההתמודדות העצמיים שלהם הכושלים בדרך כלל, וכיצד עקב טיפול הם פוגשים ואף לומדים להתוודע אל חלקים בלתי מוכרים של עצמם, הנמצאים בפרדוקס עם חלקים אחרים מוכרים בתוכם."

קריאת הספר הייתה לי חוויה מרתקת ופתחה בפני דלתות רבות של הבנה ותובנה. אחד הרעיונות שקסמו לי במיוחד היה רעיון הפרדוקס. לקחתי אותו למקום בו במקום קונפליקט עם פתרון, אפשר למצוא את הדרך להבין שאנו עומדים מול פרדוקס. הפתרון של הפרדוקס הוא עצם ההכרה בו ...

הוצאת הקיבוץ המאוחד

bottom of page